O meni / About me

Foto: Mojfokus
Foto: Mojfokus

Foto: Mojfokus
Foto: Mojfokus

Edita Zahirović

Sem Edita, po osnovni izobrazbi univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, zatem pa sem študirala na Akademiji za Transpersonalno kognitivno terapijo in tako postala terapevtka transpersonalne kognitivne terapije (TCT®). Naziv terapevtke TCT® sem pridobila na Akademiji TCT®, ki poteka preko Inštituta Transpersonalne Psihologije v Sloveniji.

Imam večletne izkušnje s svetovanjem in s psihoterapijo. Na Akademiji za Transpersonalno kognitivno terapijo sodelujem pri so-vodenju seminarjev in pri delovnih skupinah za slušatelje na Akademiji TCT®, poleg tega sodelujem tudi v izpitni komisiji na zaključnih izpitih na Akademiji TCT® kot članica izpitne komisije.

Poleg tega sem se izobraževala tudi na različnih seminarjih in delavnicah s področja dela na sebi, pomoči ljudem, kot npr.: 9. posvet e-zlorabe otrok, NVC (Nenasilna komunikacija), Reiki, seminar Otroci z motnjami vedenja,…

Pomagala sem ljudem v različnih stiskah in pri različnih težavah, kot npr. pri depresiji, pri mislih o samomorilnosti, pri travmah iz otroštva (na področju psihičnih, fizičnih, spolnih zlorab), pri nezadovoljstvu na delovnem mestu, na področju odnosov, denarja, tudi pri duhovnem napredku, pri samopodobi, pri izražanju sebe, pri nezadovoljstvu z zunanjo podobo in še in še…

Poleg tega oblikujem in vodim različna predavanja in delavnice ter tako sodelujem tudi z različnimi organizacijami kot npr. Društvo Projekt Človek, Društvo distrofikov Slovenije,… Sodelujem tudi v obliki svetovanja avtorici pri pripravi Terapevtskih pravljic za otroke, za katere sem napisala recenzijo.

Večletne izkušnje imam tudi s področja dela kot učiteljica otrok s posebnimi potrebami v zavodu in kot učiteljica dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Delala sem z učenci s čustveno-vedenjskimi težavami, z učnimi težavami (z učenci z disleksijo, z motnjami pozornosti in koncentracije, ADHD, z dolgotrajno bolnimi učenci,…), z učenci z avtizmom, Downovim sindromom, z gibalno oviranimi otroci in mladostniki, z otroci in mladostniki z motnjami v duševnem razvoju. Otroke in mladostnike v zavodu ter učence v OŠ sem usmerjala skozi vzgojno-izobraževalni program, pripravljala in izvajala sem tudi različne obšolske delavnice, dejavnosti in tabore. Delala sem tudi z družinami učencev, otrok in mladostnikov.

Pred, med in po študiju sem veliko časa namenila delu na sebi. Terapijo TCT®, ki jo sedaj izvajam, sem mnogokrat preizkusila kot stranka. S pomočjo terapije sem napredovala in zaživela še bolj pristno, iskreno, iz sebe ter preoblikovala različna področja svojega življenja tako, da sem danes svobodnejša in bolj izpolnjena.

Če je tudi v vas želja po napredku in si želite zaživeti bolj v skladu s sabo, svobodno, sproščeno, srečno ter neodvisno od drugih in okolja, če želite preseči lastne notranje omejitve in ovire, srčno vabljeni in dobrodošli.

Edita Zahirović

I am Edita, a university graduate in Social Pedagogy. After that I studied at the Academy of Transpersonal Cognitive Therapy where I became a Therapist of Transpersonal Cognitive Therapy (TCT®).

I have many years of experience with counseling and psychotherapy. At the Academy for Transpersonal Cognitive Therapy, I participate in the co-lecturing of seminars and lecturing in working groups for students at the TCT® Academy. I also participate in the examination board at the final exams at the TCT® Academy as a member of the examination board.

I was also educated at various seminars and workshops in the field of helping people, psychology, psychotherapy, such as: 9th E-child abuse conference, NVC (Nonviolent Communication), Reiki, seminar Children with behavioral disorders, etc.

I have helped people with various problems such as. depression, suicidal thoughts, childhood trauma (including mental, physical, sexual abuse), dissatisfaction at work, relationships, money, spiritual progress, self-esteem, self-expression, dissatisfaction with appearance and more and more…

In addition, I design and lead various lectures and workshops and I also cooperate with various organisations such as. Društvo Projekt Človek, Društvo distrofikov Slovenije,… I also participate in the form of advising the author in the preparation of Therapeutic Fairytales for children, for which I also wrote a review.

I also have many years of experience in the field of working as a teacher of children with special needs in the institution and as a teacher of additional professional help to students with special needs in primary school. I have worked with students with emotional-behavioral problems, with learning difficulties (with students with dyslexia, with attention and concentration disorders, with long-term ill students,…), with students with Autism, Down Syndrome, with physically challenged children and adolescents, with children and adolescents with intellectual disabilities. I guided children and adolescents in the institution and students in the primary school through the educational program, I also prepared and carried out various extracurricular workshops, activities and camps. I have also worked with families of students, children and adolescents.

Before, during and after my studies, I spent a lot of time working on myself. The TCT® therapy which I am currently performing, I have tried many times as a client. With the help of therapy, I have progressed, I live more authentically and I have transformed various areas of my life, so that today I live with more freedom and I am more fulfilled.

If you also have a desire for progress and want to live more in contact with yourself, free, relaxed, happy and independent from others and the environment, if you want to overcome your own inner limitations and obstacles, you are invited and welcome to visit TCT® therapy or counseling.

%d bloggers like this: